Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona archiwalna

 

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespółu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2022-03-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-03-22.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport o dostępności.pdf - data dodania: 2022-06-22 23:40:46

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Barbara Jałowiecka-Cempura, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 323011590. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor zespołu Barbara Jałowiecka-Cempura - email: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 301 15 90.
W sekretariacie szkoły można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Do strony BIP został dołączony moduł wersji dla słabowidzących zgodnie ze standartem WCAG 2.0. Na stronie została dodana ikona kierująca do wersji dla słabowidzących.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44 - 178 Przyszowice, ul. Szkolna 4
Tel.: +48323011590
Faks: +48323011590
E-mail:
Strona internetowa: www.przyszowice.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowicach ul. Szkolna 4, 44 – 178 Przyszowice

Budynek przy ul. Szkolnej 4 posiada dwa wejścia:

  • od strony ul. Szkolnej,
  • od strony ul. Karola Miarki,

Od strony ul. Szkolnej wejście posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). 

Od strony ul. Karola Miarki do budynku wchodzi się z poziomu zero.

Przy każdym głównym wejściu jest Portiernia. 

Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy szkoły  – Portiernie.

W przypadku pojawienia się w szkole osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę woźnej, która jest na Portierni. 

Przy wejściu od strony ul. Karola Miarki znajduje się winda, którą można się przemieścić na kondygnacje budynku, gdzie znajduje się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora oraz zastępcy. Winda wyposażona jest w system dźwiękowy, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a.

Na poziomie parteru osoba na wózku inwalidzkim może poruszać się od sali gimnastycznej do jadalni.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. 

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 Budynek przy ul. Szkolnej 3 posiada dwa wejścia:

  • od strony ul. Szkolnej,
  • od strony podwórka

Wejście od strony podwórka odbywa się z poziomu zero i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się dwie klasy lekcyjne, świetlica oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek przy ul. Parkowej 11  mieści Gminne Przedszkole w Przyszowicach

Do budynku wchodzi się z poziomu zero. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wejścia do budynku i otrzymania asysty woźnej. Osoba na wózku inwalidzkim ma możliwość poruszania się na poziomie „0” budynku, gdzie znajduje się szatnia, sekretariat, gabinet wicedyrektora oraz ubikacja. W budynku nie ma windy. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunkach wyjścia.